روش تحقیق بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمون MMPI

http://datajoo.sellu.ir/product-104683-بررسی-ویژگی-شخصیتی-زنان-سردمزاج-عادی.aspx