تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثر بخشی مدارس غیرانتفاعی

http://datajoo.sellu.ir/product-104691-تاثیر-ویژگیهای-فردی-منابع-انسانی-بر-اثربخشی-مدارس.aspx