بررسی رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج در سال تحصیلی(75-74)

http://datajoo.sellu.ir/product-104611-رغبتهای-شغل-دانش-آموزان-دختر-ناشنوا-عادی.aspx