روش تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم و مقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان

http://datajoo.sellu.ir/product-104623-بررسی-مقیاس-های-شخصیتی-زنان-مجرم.aspx