روش تحقیق بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران

http://datajoo.sellu.ir/product-104624-موانع-حضور-زنان-در-تصمیم-گیریها-مشارکت.aspx