مقایسه دستورالعمل کانون توجه (درونی، بیرونی) بر اجرای پرش عمودی در افراد ماهر و مبتدی

http://datajoo.sellu.ir/product-104567-مقایسه-دستورالعمل-کانون-توجه.aspx