بررسی برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی ناشی از آن

http://datajoo.sellu.ir/product-104595-برآورد-تاثیر-مرگ-میر-ناشی-از-سوانح-تصادفات.aspx