مقاله بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی

http://datajoo.sellu.ir/product-104596-ارتباط-سبب-شناختی-بین-ایذا-در-دوران-کودکی.aspx