بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین

http://datajoo.sellu.ir/product-104461-اثربخشی-آموزش-مدیریت-خشم.aspx