پاورپوینت مدیریت ریسک از منظر ایمنی و بیمه بازرگانی

http://datajoo.fileina.com/product-89026-پاورپوینت-مدیریت-ریسک.aspx