پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی یا دیتا ماینینگ Data Mining

http://datajoo.fileina.com/product-30222-پروژه-کارشناسی-رشته-کامپیوتر-با-عنوان-داده-کاوی-یا.aspx